1) Cách đăng bài viết lên website

2) Cách đăng thông tin lên trang của website

3) Cách tạo chuyên mục và đăng bài viết lên chuyên mục

4) Cập nhật video ở Sidebar Widget

5) Cập nhật thông tin liên hệ chân trang

6) Cách tạo – cập nhật menu website, submenu

 

7) Chọn màu cho Website (thay đổi – cập nhật giao diện trang chủ):

7-1 Chọn màu cho Menu:

7-2 Chọn màu cho Tiêu đề và dấu thời gian bài viết

7-3 Chọn màu cho Topbar

7-4 Chọn màu cho chân trang

8) Cập nhật Logo Website

9) Cập nhật Banner cho website

10) Cập nhật ảnh + tên Founder

 

Trân trọng

Đội Ngũ ViHonNet