fbpx

CHIẾN LƯỢC TỐI ĐA THU NHẬP TRÊN VÒNG ĐỜI KHÁCH HÀNG

5.868.000

Xây dựng thang giá trị, hệ giá trị sản phẩm dịch vụ

Cách tạo phễu và thu hút khách hàng tiềm năng

Gia tăng thu nhập từ hệ giá trị sản phẩm dịch vụ

X5 đến X10 lợi nhuận từ một khách hàng